You are currently viewing Hướng dẫn cấu hình mail VQS trên outlook

Hướng dẫn cấu hình mail VQS trên outlook

Hướng dẫn đăng nhập mail vào Outlook 2016

Bước 1: Bạn chọn File > Add Account

Hướng dẫn đăng nhập, cấu hình mail Microsoft Outlook 2016

Bước 2: Bạn sẽ có 2 tùy chọn là E-mail Account và Manual setup or additional server types.

Tùy chọn E-mail Account sẽ tự động nhận diện cấu hình email và thiết lập email giúp bạn. Bạn chỉ cần nhập Tên; Địa chỉ email; Mật khẩu và nhập lại mật khẩu, sau đó ấn Next để Outlook đăng nhập và đồng bộ địa chỉ email của bạn. Nếu không biết nhiều về cấu hình server mail, bạn nên chọn tùy chọn này.

Hướng dẫn đăng nhập, cấu hình mail Microsoft Outlook 2016

Nếu chọn cấu hình thủ công Manual setup or additional server types, bạn sẽ có 2 tùy chọn là sử dụng tài khoản email outlook.com của Microsoft hoặc tùy chọn POP or IMAP với những mail không thuộc outlook, thông thường người dùng sẽ chọn POP or IMAP.

Hướng dẫn đăng nhập, cấu hình mail Microsoft Outlook 2016

Hướng dẫn đăng nhập, cấu hình mail Microsoft Outlook 2016

Bước 3: Nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu, các thông tin bao gồm:

Your Name: Tên người dùng

Email Address: Địa chỉ người dùng

Account Type: Loại giao thức quản lý gửi nhận mail, bạn nên chọn POP3 để lưu mail tại máy tính local. Để giảm tải hoạt động của server mail và quản lý mail nội bộ an toàn hơn.

Incomming Mail server:  mail.vuongquocso.com

Outgoing Mail server: mail.vuongquocso.com

Bước 4: Để tránh trường hợp mail bị chặn bởi hệ thống tường lửa, bạn chọn More Settings > Outgoing Server > My outgoing server (SMTP) requires authentication, tick chọn như hình.

Hướng dẫn đăng nhập, cấu hình mail Microsoft Outlook 2016

  • Sau đó qua tap advanced : Đổi port như hình

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn NextOK. Hệ thống Outlook 2016 sẽ kiểm tra và đăng nhập email của bạn.

Trả lời